Zachodniopomorska Izba Rolnicza

20 30 40 50 1

Ważne

UWAGA DZIERŻAWCY ANR! Zgodnie z zapisami ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa dotychczasowy dzierżawca MUSI złożyć w ANR oświadczenie o zamiarze przedłużenia dzierżawy nieruchomości NAJPÓŹNIEJ NA TRZY MIESIĄCE przed zakończeniem dzierżawy !

Komunikat ARR OT w Szczecinie - Kwalifikowany materiał siewny

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Szczecinie informuje, że w okresie od dnia 15 stycznia do dnia 25 czerwca 2013 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Dotyczy to materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaka i mieszanek zbożowych i pastewnych, zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia 15 lipca 2012 r. do 15 czerwca 2013 r. Termin na składanie wniosków nie podlega przywróceniu.UWAGA: W 2013 r. obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty.

Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynoszą odpowiednio:

  •          100 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych;
  •          160 zł – w przypadku roślin strączkowych;
  •          500 zł – w przypadku ziemniaków

Bez względu na formę i cel pomocy otrzymanej w ramach pomocy de minimis w rolnictwie, w okresie trzech lat podatkowych (obrotowych), tj. w roku, w którym złożony został wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych (obrotowych), łączna kwota pomocy dla producenta rolnego nie może przekroczyć 7500 euro, wliczając w to dopłaty, które producent rolny otrzyma z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.
W przypadku, gdy wnioskowana kwota pomocy będzie przekraczała 7500 euro, pomoc do takiego wniosku zostanie przyznana tylko w odniesieniu do części pomocy nieprzekraczającej kwoty 7500 euro.

W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących informacji zawartych w złożonych dokumentach (np.otrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie od innej jednostki organizacyjnej niż ARR, wielkości powierzchni gruntów, gatunków uprawianych roślin, błędnych oznaczeń działek, zmiany właściciela gruntów itp.), producenci zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym Agencję Rynku Rolnego. Brak informacji o zmianach może skutkować odmową przyznania dopłaty albo odzyskiwaniem wypłaconej dopłaty wraz z odsetkami.

Należy pamiętać, że warunkiem uzyskania dopłaty jest nie tylko zakupienie materiału siewnego, ale również jego zużycie do siewu lub sadzenia. Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon. Materiał siewny należy kupować tylko od przedsiębiorców lub rolników wpisanych do rejestrów prowadzonych przez Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Nabywca materiału siewnego powinien otrzymać od sprzedającego odpowiednie dokumenty potwierdzające zakup. Na fakturze zakupu winny znaleźć się informacje o materiale siewnym: nazwa gatunku i odmiany, kategoria lub stopień kwalifikacji, numer partii materiału siewnego oraz data sprzedaży.

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Szczecinie przypomina również o aplikacji ELF - systemie umożliwiającym elektroniczne wypełnienie i następnie wydrukowanie wniosku o przyznanie dopłaty.

Wykorzystanie do siewu/sadzenia elitarnego bądź kwalifikowanego materiału siewnego jest niezaprzeczalnie, jednym z podstawowych czynników gwarantujących zwiększenie plonów oraz jakość. Przy prawidłowej agrotechnice i doborze odmian, plony mogą wzrosnąć nawet o 15%.

Grono producentów rolnych korzystających z dobrodziejstw stosowania materiału siewnego oraz dopłat udzielanych z tego tytułu powiększa się. Porównując początki funkcjonowania krajowego systemu wsparcia, w pierwszym roku udzielania dopłat (2007 r.) liczba złożonych wniosków do Oddziału Terenowego w Szczecinie wyniosła 667, natomiast już w roku 2009 liczba ta wynosiła 1060 wniosków.
W 2011 r. do OT Szczecin wpłynęły 2243 wnioski o przyznanie dopłaty, czyli aż trzykrotnie wzrosła liczba zainteresowanych dopłatami, w porównaniu z pierwszym rokiem realizacji dopłat. Podsumowując łącznie od 2007 roku Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie wypłacił 27 922 276,74 PLN dopłat w ramach tego mechanizmu.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego www.arr.gov.pl

Poprawnie wypełniony formularz wniosku o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załącznikami, należy przesłać przesyłką pocztową lub dostarczyć osobiście na adres:

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Szczecinie
ul. Niedziałkowskiego 21, 71-410 Szczecin
tel. (91) 4648262; 4648260

ARR OT w Szczecinie


Dzisiaj jest Środa
14 kwietnia 2021
Krajowa Rada Izb Rolniczych Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju wsi