Zachodniopomorska Izba Rolnicza

20 30 40 50 1

Ważne

UWAGA DZIERŻAWCY ANR! Zgodnie z zapisami ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa dotychczasowy dzierżawca MUSI złożyć w ANR oświadczenie o zamiarze przedłużenia dzierżawy nieruchomości NAJPÓŹNIEJ NA TRZY MIESIĄCE przed zakończeniem dzierżawy !

Spotkanie Zarządu z kierownictwem OR ARiMR

W dniu 18 kwietnia br. w siedzibie ARiMR doszło do spotkania Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej z kierownictwem Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR. Spotkanie otworzył i prowadził Dyrektor J. Łojko. Zaproponował aby, aby takie robocze spotkania  odbywały się cyklicznie. Celem takich spotkań winno być wspólne wypracowanie wniosków i podejmowanie działań zmierzających do korzystniejszych zapisów w działaniach WPR 2014-2020.
Prezes ZIR, Julian Sierpiński stwierdził, że współpraca pomiędzy ARiMR a Izbą układa się dobrze i należy ją kontynuować a zwłaszcza w obecnym czasie, gdy ustalane są zasady podziału środków na nową perspektywę finansową Należy zrobić wszystko, aby w nowej Uchwale Komitetu Sterującego znalazł się sprawiedliwy algorytm  do wyliczenia „kopert wojewódzkich” na przydział środków. Dyrektor ARiMR stwierdził, że bardzo ważna jest regionalizacja, wówczas są większe szanse na większe kwoty wsparcia dla rolników z województwa zachodniopomorskiego.Podczas spotkania dokonano charakterystyki płatności w okresie 2007-2013. Najbardziej dostępną formą płatności są płatności bezpośrednie,  które od 2004r. w województwie zachodniopomorskim zrealizowano na łączną kwotę 3 573 782 154,68zł. Pan Przemysław Osiński przedstawił działania o charakterze inwestycyjnym min. Ułatwianie startu młodym rolnikom, Modernizacja gospodarstw rolnych, Tworzenie mikroprzedsiębiorstw. Na dzień 8 kwietnia 2013r złożono ogółem na działania inwestycyjne 5262 wnioski na kwotę 1 078 901 671,86zł. Dodatkowo dla województwa zachodniopomorskiego została przyznana kwota 48 376 687,00zł na Modernizację gospodarstw.

Pan Przemysław Kozak przedstawił działania o charakterze nie inwestycyjnym min. ONW, Renty strukturalne, Program rolnośrodowiskowy, Zalesianie gruntów innych niż rolne. Łącznie złożono 136 394 wniosków na kwotę 848 534 704,52zł.

Omawiano również założenia WPR na lata 2014 – 2020. Pojawia się kilka nowych definicji np. aktywny rolnik, dywersyfikacja upraw, capping (stosowanie cappingu będzie miało charakter dobrowolny dla państw członkowskich).

W drugiej części posiedzenia:

  • Zarząd ustalił datę Walnego Zgromadzenia na dzień 23 maja 2013r w Tarnowie k/Łobza
  • Podczas WZ zaplanowano podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy ZIR a ZUT
  • Zarząd podpisał trzy umowy dotyczące realizacji pikników: wieprzowy, zbożowy, drobiowy
  • Piknik wieprzowy zaplanowano łącznie z Forum Rad Powiatowych w Kołobrzegu w dniach 6-7 czerwiec lub 13-14 czerwiec 2013r.
  • Piknik zbożowy jest zaplanowany na 27 – 28 lipiec 2013r w połączeniu z Jarmarkiem JakubowymDzisiaj jest Środa
14 kwietnia 2021
Krajowa Rada Izb Rolniczych Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju wsi