Zachodniopomorska Izba Rolnicza

20 30 40 50 1

Ważne

UWAGA DZIERŻAWCY ANR! Zgodnie z zapisami ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa dotychczasowy dzierżawca MUSI złożyć w ANR oświadczenie o zamiarze przedłużenia dzierżawy nieruchomości NAJPÓŹNIEJ NA TRZY MIESIĄCE przed zakończeniem dzierżawy !

Szkody łowieckie u Wojewody

Wicewojewoda Zachodniopomorski zorganizował w dniu 24 kwietnia br. spotkanie dotyczące problemu szkód  łowieckich.

Tegoroczna długa zima i powszechny widok dużych stad zwierząt poszukujących pożywienia na plantacjach ozimin sprawiły, że problem strat w uprawach rolnych powodowanych przez zwierzynę łowną stał się bardzo aktualny – coraz większe straty powodują również gatunki chronione. Już po raz  drugiego w tym miesiącu doszło do spotkania przedstawicieli Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych ze Szczecina i Szczecinka, środowiska łowieckiego reprezentowanego  przez Okręgowe Rady Łowieckie     w Szczecinie, Słupsku oraz Koszalinie, a także środowiska rolniczego reprezentowanego przez członków Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolnicze i przedstawicieli Związku Kółek i Organizacji Rolniczych.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele ZODR w Barzkowicach. Mimo rosnących planów odstrzałów wzrasta pogłowie jeleniowatych i dzików, powodujących największe szkody  w uprawach polowych. Błąd tkwi prawdopodobnie w zakładaniu zbyt małych przyrostów populacji. Poziomy realizacji rocznych planów łowieckich winny być systematycznie monitorowane  i korygowane. Środowisko łowieckie zwróciło uwagę, że w ostatnich latach zmieniła się forma bytowania zwierząt - obecnie w miesiącach letnich zwierzyna nie przebywa w lesie lecz bytuje na polach. Zwrócono również uwagę na niską opłacalność gospodarki łowieckiej. Polowania dewizowe mimo, że prowadzą do pozbywania się najlepszej zwierzyny są realizowane aby zapewnić środki na rosnące odszkodowania. Występujący w imieniu ZIR Julian Sierpiński podkreślił, że rzeczywista wielkość strat w uprawach rolnych powodowanych przez zwierzynę łowną jest znacznie większa niż wypłacane odszkodowania (według szacunków sięgają 200 mln zł.) –  rolnicy nie zgłaszają strat na poziomie kilku czy kilkunastu procent. Ograniczając straty zyskamy więcej środków na  inwestycje w gospodarstwach co pobudzi jednocześnie koniunkturę gospodarczą na obszarach wiejskich. Zwierzęta  łowne w stanie wolnym  stanowią własność Skarbu Państwa – państwo musi więc wziąć na siebie część obciążeń związanych z wypłatą odszkodowań. Pan Zbigniew Luter  stwierdził, że  przyszła pora na konkretne działania - należy skończyć z omawianiem tematu. Szacowaniem szkód powinny zajmować się instytucje do tego przygotowane. Należy wydłużyć termin odstrzału jeleniowatych, musi zmienić się również sposób polowań.

W podsumowaniu wicewojewoda Ryszard Mićko zwrócił uwagę, że do konfliktu prowadzi sytuacja w której na tym samym terenie prowadzą działalność rolnicy i koła łowieckie. Potrzebne są nowe uregulowania prawne aby Skarb Państwa odciążył koła łowieckie. Zapowiedział systematyczne działania w tym kierunku.Dzisiaj jest Środa
14 kwietnia 2021
Krajowa Rada Izb Rolniczych Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju wsi