Zachodniopomorska Izba Rolnicza

20 30 40 50 1

Ważne

UWAGA DZIERŻAWCY ANR! Zgodnie z zapisami ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa dotychczasowy dzierżawca MUSI złożyć w ANR oświadczenie o zamiarze przedłużenia dzierżawy nieruchomości NAJPÓŹNIEJ NA TRZY MIESIĄCE przed zakończeniem dzierżawy !

Rozmów o przetargach ciąg dalszy...

W dniu 23 lipca 2013 r. w Świętoborzcu miało miejsce wyjazdowe posiedzenie Zarządu ZIR poszerzone o Przewodniczących Rad Powiatowych, w którym udział wzięli również Wicewojewoda Zachodniopomorski Ryszard Mićko, Prezes ANR Leszek Świętochowski, p.o. Dyrektora ANR OT w Szczecinie Jacek Malicki, Naczelnik Wydziału Mienia Rolnego Skarbu Państwa w Departamencie Gospodarki Ziemią MRiRW Piotr Dyjak oraz Kierownicy Sekcji Zamiejscowych Gospodarowania Zasobem.

Omawiano wszystkie problemy dotyczące obrotu nieruchomościami w województwie zachodniopomorskim w aspekcie punktu 11. Ustaleń z dnia 11 stycznia 2013 r. zawartych między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych a Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjnym Rolników Województwa Zachodniopomorskiego, który mówi, że „strony zobowiązują się dążyć do udoskonalenia regulacji prawnych dotyczących obrotu nieruchomościami rolnymi”.
Dzisiaj jest Poniedziałek
1 marca 2021
Krajowa Rada Izb Rolniczych Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju wsi